Programit dabruneba saberdznetidan saqartveloshi

Gacnobebt rom emigrants shesadzlebloba aqvt dabrundnen saqartveloshi samudamod da sanacvlod, aigon fuladi kompensacia “saertashoriso saemigracios organizaciidan”.

Albat bevrjer waawydit sxvadasxva postebs facebookze “programit dabrunebastan” dakavshirebit.

Xo da zustad am programazea saubari.

kerdzod: unda daukavshirdet organizacias, gaesaubrot, auxsnat dabrunebis situacia, chaabarot sabutebi da esaa. Tqven giyidian avia biletebs da mogcemen xelze qeshad fuls. es simartlea.

Rogor unda daukavshirdet organizacias da sad aris?

Organizaciis koordinatebi ixilet:Aq!

icodit rom italiidan shegidlziat gaagzavnot tanxa saqartveloshi, ise rom saxlidan saertod ar gaxvidet?

icodit rom italiidan shegidlziat gaagzavnot tanxa saqartveloshi, ise rom saxlidan saertod ar gaxvidet?

Leave a comment

.