Emigracia Kanadashi xarjebis gareshe 2023 wlamde – sachiroa 1 milioni emigranti

icodit rom kanada emigraciis did nakads elis? mtavrobis mixedvit, mat kanadelebs surt rom 3 wlis ganmavlobashi 1 milionamde emigranti chaiyvanon mat qveyanashi. pasuxi tu ratom, martivia: mat akliat musha xeli.

ganatskhadis gaketeba (ROMELIC DABLA GVAQVS DALINKULI DA UNDA DAACHIROT KLIK) ra sakhvirvelia qartvelebsac sheudzlia. es procesi ki xdeba online, anu distanciurad.

ganacxads avsebt specialurad shemusavebul saitze, romelic canadas ekutvnis.

rogorc ki shexvalt, airchevt enas. franguls an inglisurs. mogexsenebat, canadashi orive enaze saubrobs mosaxleoba. shemdgom, gadaxvalt meniushi da daawyvebit: immigration and citizenship. shemdgom ki my immigration or citizenship application.

shemdgom sachiro iqneba rom gaiarot registracia, sheqmnat profili da miyvet proceduras.

ganacxadi shegidzliat gaaketot aq

gisurvebt warmatebas!

icodit rom italiidan shegidlziat gaagzavnot tanxa saqartveloshi, ise rom saxlidan saertod ar gaxvidet?

Leave a comment

.