1500 euroze meti xelfasebi italiashi 24 saatian samsaxurebshi

samsaxurebi italiashi bevria, mitumetes 24 saatianebi.

movla moxucebis, mushaoba ojaxebshi, bavshvebis movla, chavardnilebis movla da ash.

italiidan aseve cnobilia rom xalxi amerikashi midis uketesi xelfasebistvis, tumca, aq, italiashi jer kidev arsebobs magali xelfasebi.

da saubaria xelfasebze romelic iwyeba 1500 euro da zemot.

chven vnaxet vakansiebis saiti, sadac ideba eseti tipis samsaxurebi da gtavazobt.

naxet saiti

aq

Programit dabruneba italiidan saqartveloshi

Gacnobebt rom emigrants shesadzlebloba aqvt dabrundnen saqartveloshi samudamod da sanacvlod, aigon fuladi kompensacia “saertashoriso saemigracios organizaciidan”.

Programit dabruneba italiidan saqartveloshi

Leave a comment

.